Meny Stäng

Frågor och svar

ADR-utbildning

Vad är ADR utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om riskerna som finns vid hantering av farligt gods, samt ge kompetens om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods.
Läs mer på MSB hemsida.

Vem behöver ADR utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kompetens om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken ADR utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar behöver ADR-utbildning

 • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
 • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
 • Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR klass 1
 • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
 • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen –  ADR 1.3 webb
 • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär ADR utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben. Prov på webben. Inget ADR-intyg utfärdas från MSB.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år, innan giltighetstiden löper ut.

Hur får jag ett ADR-intyg?

När du genomfört grundutbildningen och genomfört ett prov på Trafikverket med godkänt resultat utfärdar MSB ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionskurs (ADR Repetition) med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.

Vad betyder ADR 1.3?

ADR-utbildning 1.3 vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis från oss som visar att du har genomfört utbildningen och klarat provet som ingår i utbildningen. Arbetsmiljöverket anger att kompetensen behöver repeteras efter 2 år.
Till utbildningen ADR 1.3 webb

Finns ADR som online utbildning?

Ja, och den går att köpa i vår ADR 1.3 webb Köp den och gör kursen var du vill, när du vill. Det enda du behöver är en E-post-adress. Skriv sedan själv ut ditt kompetensbevis när du genomgått hela kursen och klarat det prov som ingår.

Vad kostar en ADR utbildning?

Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. Ordinarie pris för ADR Grund är 6000 kr (3 dagar) och ADR 1.3 Webb 2100 kr (3 timmar som du gör själv på webben, när du vill inom 30 dagar från att du accepterat inbjudningsmejlet).

Om du undrar över priser på de andra utbildningarna, kontakta oss.

APV-utbildning

Hur vet jag vilken APV-kompetens som krävs?

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Om du inte jobbar i ett kontrakt som Trafikverket upphandlat så omfattas du inte heller av Trafikverkets APV kompetenskrav. Då får du vända dig till din arbetsgivare/uppdragsgivare för att ta reda på vad som gäller i det just det arbete som du jobbar i och för de arbetsuppgifter som du ska utföra.

Kompetenskraven enligt Trafikverket är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför.

 • Steg 1 – Grundkompetens APV
 • Steg 2 – Kompetenskrav APV utförare
 • Steg 3 – Kompetenskrav APV styra och leda

APV Steg 1 - Grundkompetens

Grundkompetens består av tre steg. Beroende på arbetes art ska du ha en anpassad kompetens. Kompetens enligt steg 1 bekräftas av din arbetsgivare med ett kompetensintyg.

APV Steg 1.1

APV Steg 1.2

APV Steg 1.3

APV Steg 2 - Kompetenskrav utförare

Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten. Utförande av de säkerhetsprioriterande arbetena består av tre steg.

APV Steg 2.1

APV Steg 2.2

APV Steg 2.3

APV Steg 3 - Styra och leda

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster.

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov

Kan man göra en APV-utbildning på webben hos er?

Ja! Alla utbildningar förutom Steg 2.2 – utmärkningsansvarig. Den är lärarledd online eller på plats.

Du köper den webbutbildning du behöver i vår webshop. Du kommer få ett mail med inbjudan till utbildningen som du ska acceptera. Du loggar in eller skapar ett konto och loggar in på vår hemsida. Utbildningen hittar du på mina sidor under “Mina utbildningar”. 

Du har 30 dagar på dig att genomföra din utbildning. Du kan dela upp utbildningen som du själv vill. Allt du gör sparas och du kan enkelt gå tillbaka och fortsätta där du var.

När du har blivit godkänd på slutprovet hittar du ditt kompetensbevis under “Mina utbildningar”.  Kompetensbeviset finns tillgängligt under din utbildningstid.

Vill du ha tillgång till ditt kompetensbevis under hela giltighetstiden samt få påminnelser i god tid innan behörigheten löper ut kan du köpa Digitalt certifikat.

Hur länge gäller ett APV-intyg?

För Arbete på väg steg 1.1 och nivå 1 gäller 15 månader. Vi erbjuder även nivå 1 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 1.

Arbete på väg nivå 2 behöver förnyas inom 5 år. Detsamma gäller för Arbete på väg nivå 3/steg 2.2.

Vi erbjuder även nivå 2 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 2.

Enligt krav och råd gällande upphandlingar med Trafikverket finns det inget krav på förnyelse inom en viss tid, utan det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har aktuell och rätt kompetens för rätt arbetsuppgift. Detta ska styrkas via ett kompetensintyg från arbetsgivaren, läs mer om kompetensintyg nedan. Vi rekommenderar förnyelse enligt ovan för att säkerställa att kompetensen är aktuell.

Vad innebär ett kompetensintyg?

Ett utbildningsintyg intygar att en medarbetare gått en viss utbildning. Ett kompetensintyg styrker att medarbetaren har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra. Kompetensintyg lutar sig mot arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetaren har rätt kompetens. Kompetensintyg är således en form av arbetsgivarintyg som bör vara signerat av medarbetarens närmaste chef.

Läs mer här

Vad är verifiering och verifieringsprov?

Att verifiera kompetens kan ha flera syften. Det vanligaste är att ta reda på vilka förkunskaper man har innan en utbildning påbörjas. Uppfyller man den angivna nivån, behöver man kanske inte gå den tänkta utbildningen utan man har den kompetens som behövs. Men det kan också vara så att ett eller flera områden behöver uppdateras, då behövs utbildning för att få godkänt på slutprovet.

Genom att göra verifieringsprovet innan utbildningen kartlägger du dina förkunskaper. Når du upp till den godkända nivån på verifieringsprovet, har du kompetensen som krävs för nivån och behöver inte genomföra utbildningen. Du kan då också skriva ut ditt kompetensbevis.

Utbildningskrav eller kompetenskrav?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Kan min APV-utbildning registreras hos ID06?

Vi är anslutna till ID06 och kan registrera din utbildning hos ID06. 

Du kan lägga till ID06 registrering i samband med din beställning av utbildningen eller köpa till efter du har gått färdigt din utbildning. På dina sidor ser du alla dina utbildningar du går hos oss. Under de utbildningar som kan registreras hos ID06 finns en knapp där du enkelt kan köpa till din registrering.

 

När behöver jag göra ett certifieringsprov?

Krav på certifieringsprov framgår i TDOK 2018:0371. Certifieringen är giltig i fyra år.

Observera att om du ska göra flera av dessa arbetsuppgifter eller ha flera av dessa ansvarsområden så kan du behöva göra mer än ett certifieringsprov. Här är några exempel på arbetsuppgifter som kräver certifierad personal och vilket prov som ska utföras:

 • APV Steg 2.1: Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon) samt den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar.
 • APV Steg 2.2: Den som i TA-planen står som utmärkningsansvarig och ansvarar för trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering.
 • APV Steg 2.3: Den som ansvarar för att monteringen av längsgående barriärer är korrekt utförd.
 • APV Steg 3.0: Den som styr och leder utförande personal på vägarbeten och har arbetsmiljöansvar för dessa.

YKB-utbildning

Vad är YKB-utbildning?

Alla som utför person- eller godstransport yrkesmässigt (taxi, buss, lastbil) måste ha ett giltigt yrkesförarkompetensbevis (YKB). Kravet på yrkesförarbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

Kravet på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Vad är YKB Fortbildning?

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera (delkurser). Om du inte är en aktiv förare just nu, men som önskar att ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare  måste du gå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra transporter.

Förare som redan har ett yrkeskompetensbevis måste gå en fortbildning vart femte år för att få ett nytt bevis.

Vad kostar YKB?

Hos oss kostar en hel veckas fortbildning (35 tim) 9950 kr exkl. moms. En delkurs (1 dag) kostar 2100 kr exkl. moms. Deltagarmaterial, fika och lunch ingår.

Vilka YKB-utbildningar och delkurser finns?

YKB Grundutbildning person- och godstransport

 • 280 tim
 • 140 tim
 •   70 tim

Kompletterande 35 timmars utbildning

YKB Fortbildning person-och godstransport 35 tim med delkurserna

 • Gods och persontransporter
 • Sparsam körning
 • Säkerhet och kundfokus
 • Ergonomi och hälsa
 • Säkerhet och kundfokus

Vad innehåller de olika delkurserna?

Delkurs 1 – Sparsam körning

Delkurs 2 – Godstransporter

Delkurs 3 – Lagar och regler

Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Delkurs 5 – Säkerhet och kundfokus

Observera att om du gått en delkurs hos en annan utbildare så kan innehåll skilja sig år. Hör av dig till oss för att försäkra dig om att du beställer rätt delkurs.

 

Vad är det för skillnad på grundutbildningarna inom YKB?

Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov. Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder.

Den kortare grundutbildningen som är på 140 timmar är avsedd för dig som:

 • 23 år och äldre när du utbildar dig till förare för persontransporter med buss.
 • 21 år och äldre när du utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil.

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder bara yrkesförarutbildning som är på 140 timmar.

  * Du kan gå den kortare grundutbildningen vid 21 år men får då bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km.

Vad innebär kompletterande 35 timmars utbildning?

Kompletterande 35 timmar är en utbildning som du skall genomföra om du tagit körkort för lastbil eller buss och INTE omfattas av hävdvunnen rätt.

Exempelvis om du tagit lastbilskortet senare än 2009 och endast har YKB bevis för buss. Då behöver du genomföra kompletterande 35 timmar för lastbil. 

Om du har tagit busskörkort senare än 2008 och endast har YKB bevis för lastbil behöver du genomföra kompletterande 35 timmar för buss. 

I denna utbildning får du lära dig de delar ur grundutbildningen om busstransporter eller godstransporter som du inte gick igenom när du gick din grundutbildning.

Vem får genomgå fortbildning i Sverige?

Du får genomgå fortbildningen i Sverige om du är permanent bosatt eller arbetar i Sverige. Detta gäller oavsett om du är medborgare i Sverige, i annan EES-stat eller tredjelandsmedborgare.

Du får genomgå fortbildningen om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Vad gäller om jag har ett utländskt YKB?

Du som har ett utländskt körkort och inte är medborgare i en stat inom EES får inte köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller en svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods i Sverige.

Förlorar jag rätten att köra transporter för alltid om jag inte är klar i tid?

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. Du får inte köra yrkesmässig trafik om du inte har ett giltigt YKB bevis. 

Får man böter om man inte har giltigt YKB?

Ja. Blir man som förare kontrollerad och saknar beviset är straffet böter. Går det till åtal är det ett dagsbotsbrott och dagsböterna är beroende av vilken inkomst man har. Förutom föraren så straffas också arbetsgivaren om det finns en sådan.

Vad är förarens ansvar?

Föraren är skyldig att gå den utbildning som krävs för yrkeskompetensbevis. Man är också ansvarig för att ha med sig yrkesförarbeviset vid gods-eller persontransport. Tar man inte sitt ansvar och blir kontrollerad, döms man till böter.

Vad är företagets ansvar?

Om man anlitar en förare som inte har ett giltigt yrkeskompetensbevis för att köra gods- eller persontransport, döms man till böter.

Vad gäller för YKB Buss (person)?

Bussförare får inte köra yrkesmässigt efter 10 september 2015 om inte YKB förnyats. Detta betyder dock inte att du aldrig mer får köra yrkesmässigt, utan bara tills dess att du genomfört utbildningen och fått ditt nya intyg i din hand. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2008 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

Vad gäller för YKB Lastbil (gods)?

Lastbilsförare får inte köra yrkesmässigt efter 10 september 2016 om inte YKB förnyats. Detta betyder dock inte att du aldrig mer får köra yrkesmässigt, bara tills dess att du genomfört utbildningen och fått ditt nya intyg i din hand. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2009 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

Måste jag gå fortbildningen i rätt tid?

Från och med maj 2022 har Transportstyrelsen uppdaterat sitt system som nu möjliggör att du kan gå den sista delkursen upp till 12 månader innan ditt giltiga yrkesförarbevis löper ut. I och med detta så tappar du inte längre någon tid och behöver heller inte gå precis innan det förfaller. Ditt nya yrkeskompetensbevis  tillverkas och skickas till dig ca 10 dagar innan det löper ut.

Vad kostar ett YKB-kort?

Har du genomfört en utbildning eller avlagt ett prov efter årsskiftet 2019/2020 så behöver du inte längre betala för att få ett YKB-kort. Avgiften är borttagen, så du behöver alltså inte betala någon avgift.

PEFC-certifiering

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering betyder att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Läs mer om PEFC här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

För att vara PEFC-certifierad måste de som utför arbetet uppfylla vissa kompetenskrav. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket.

Natur och kulturhänsyn

Farligt gods ADR 1.3

Första hjälpen L-ABC/HLR

Heta arbeten

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Skyddsåtgärder ska  vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

SIK

Vad är SIK?

SIK betyder Skandinavisk Infrastrukturkompetens. Sedan 2015 ställer Trafikverket krav på att entreprenörer i utpekade kontrakt ska certifieras inom olika kategorier innan arbete påbörjas. Om en entreprenad omfattas av krav på certifiering finns det angivet i Trafikverkets förfrågningsunderlag (FU).

Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell ska certifieras i fyra nivåer:

 • Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon
  med skyddsfunktion.
 • Nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvariga.
 • Nivå 3B: Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete.
 • Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och
  skyddsanordningar.

Nivå 4 är den högsta och är överordnad alla andra. Det vill säga: Har du nivå 4 behöver du inte certifiera dig på någon mer nivå. Har du däremot certifierat dig på nivå 2 och ska arbeta på nivå 3 måste du certifiera dig på nivå 3.

Vilka driftområden har kompetenskrav och vilka har utbildningskrav?

Nedan finns en karta över Sverige, uppdelad i olika driftområden. Vilket driftområde du jobbar i, bestämmer om du har krav på utbildning eller krav på kompetens.

Vad är det egentliga syftet med SIK och utbildning?

Det grundläggande syftet, oavsett om du måste utbilda dig eller göra ett SIK prov är att de som arbetar på och vid väg är att kritiska arbetsmoment i projekt ska kunna genomföras med hög säkerhet och med den kvalitet som beställaren av projektet eftersöker.  Kontroll av särskilt viktiga kritiska säkerhetsmoment skulle kunna förhindra olyckor och höja kvaliteten. Höja statusen och yrkesstoltheten i yrket/branschen samt göra konkurrensvillkoren mer rättvisa. Genom att utveckla ett certifikatssystem eller utbildning som är riktat till individen och anpassat till kritiska arbetsmoment, skapas en sundare säkerhetskultur och medvetenhet med färre olyckor. Att säkerställa att individerna som arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen har rätt kompetens är ett effektivt sätt att säkerställa och förbättra slutresultatet på beställda projekt. Med hjälp av att ha brutit ner arbetsuppgifterna till en sådan nivå att man kan ställa konkreta frågor på dessa eller att man kan påvisa konkreta moment. Genom att bryta ner processorienterade roller till uppgiftsorienterade arbetsmoment är det möjligt att ställa konkreta frågor för att testa kunskap. Dessutom ger nedbrytningen från roller till arbetsmoment en möjlighet att identifiera de kritiska moment som krävs för respektive nivå.

Vad är skillnaden mellan utbildningskrav och kompetenskrav?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Vilket krav som gäller styrs av kontraktet. Är kontraktet upphandlat enligt IFS 2009:4 gäller utbildningskrav. Det innebär att du ska kunna visa upp ett utbildningsintyg som innehåller ”Säkerhet på väg”. Om kontraktet är upphandlat enligt TRVK APV (TDOK 2012:86) ska du och din arbetsgivare intyga att du har kompetens enligt de nivåer som arbetsuppgifterna innebär.

Skillnaden kan enkelt beskrivas att när det är utbildningskrav förväntas du tillbringa en viss tid på en utbildning och göra ett slutprov som intygar din kompetens. Kompetenskravet är precis som utbildningskravet, till för att säkerställa att du lärt dig något. Kompetenskrav kräver dock inte att du ska ha genomgått en viss typ av utbildning, bara du klarar SIK provet.

Trafikverket har inte ändrat sina krav för de som arbetar på vägen. Det har tidigare funnits samma krav på kompetens, men de har inte kontrollerat det genom prov. De har förväntat sig att entreprenörerna har haft den kompetens som man ska ha.

Behöver alla som har kontraktet upphandlat efter TRVK APV (TDOK 2012:86) göra SIK prov?

Nej. Beroende på vilken arbetsuppgift du har. Arbetsledare som arbetar på kontor, alltså inte ute på fält behöver inte göra ett SIK prov. Men alla som framför ett vägarbetsfordon behöver minst nivå 2

Vad innebär utbildningskrav i praktiken?

Om kontraktet styrs av utbildningskrav innebär det att du kan gå en utbildning på webben eller lärarledd som innehåller ”säkerhet på väg” där du får ett intyg som bevisar detta. Se länken ovan vilka driftområden som styrs av utbildningskrav.

Vad innebär kompetenskrav i praktiken?

Då skall du och arbetsgivaren intyga att du har den kompetens som krävs. Vid dessa upphandlingar är Trafikverket uppdragsgivare vilket innebär att du måste genomföra SIK provet och bli godkänd. Se länken ovan vilka driftområden som styrs av kompetenskrav.

Hur går ett SIK prov till?

Du skriver SIK provet på ett förarprovskontor hos Trafikverket. Det finns på ett tjugotal orter i hela Sverige, under 2018 kommer Trafikverket successivt utöka orter och tider.

Du har sammanlagt 2 försök att klara provet. Om du inte klarar provet måste den arbetsgivare lyfta en avvikelse till Trafikverkets projektledare där arbetsgivaren beskriver åtgärder som behöver göras, utbildning eller kompetenshöjande åtgärder. Projektledaren kan då godkänna avvikelsen till dess att ett nytt prov kan genomföras.

SIK prov görs inte för arbete på väg nivå 1.

Varje provtillfälle kostar 1300 kronor.

För att bli godkänt på provet ska du minst ha 75% rätt på frågorna. Antalet frågor är 30-40 beroende på vilken nivå du ska göra prov på.

 

 

Verifieringsprov – Kolla om du har den kompetens som krävs

Med hjälp av vårt Verifieringsprov för Arbete på väg nivå 2 kan du snabbt och enkelt ta reda på om du har den kompetens som krävs.

Om du blir godkänd på provet så får du ett kompetensbevis som intygar att du har den kompetens som krävs. Det innebär också att du inte behöver gå den utbildningen som du tänkt och därmed sparar både tid och minskar kostnaderna. Dessa prov finns på webben, så du behöver inte åka någonstans. Allt för att förenkla så mycket som möjligt för dig.

Kompetensbeviset du får via verifieringsprovet kompenserar inte SIK provet. Om ditt kontraktet är upphandlat med TRVK APV (TDOK 2012:86) så måste du göra SIK provet.

 

Hur länge är giltighetstiden för SIK prov respektive utbildning?

För kompetenskrav är det vanligtvis giltigt i 3 år om det inte framgår annat i kontraktet.

För utbildningskrav är det giltigt i 5 år om det inte framgår annat i kontraktet.

Finns det SIK prov för fordon som håller på med vinterväghållning?

Ja det gör det. Vinter-SIK har två nivåer

 • Utföra
 • Styra och leda

Personal som framför vägarbetsfordon behöver även SIK-APV

Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav. Certifieringen gäller i 6 år.