Meny Stäng

Wattityd – Branschinitiativ för förbättrad elsäkerhet

Wattityd är ett branschinitiativ för att förbättra personsäkerheten inom energibranschen. Du som jobber inom energibranschen ska känna att du och dina kollegor utför arbeten med högsta säkerhet. Säkerheten utgår från att alla led ska vara av hög kvalitet, från utbildningarnas innehåll till utförande av arbetsuppgifter. Alla ska få komma hem från jobbet, varje dag.

Elolyckor och dödsfall trots hög säkerhet

Sverige är ett av världens säkraste länder när det gäller el. Trots detta uppgår siffran för dödsfall till 79 personer under 2000-talet. Dödsfallen uppgår till 30 personer som arbetar inom elyrket, resterande är privatpersoner.

Arbetsfel är idag största orsaken till elolyckor. En stadig trend inom statistiken bland yrkespersoner är att olyckor ofta sker inom verksamheterna elnät, elförsörjning och industrier, och det är yngre män mellan 21 – 30 år.

Artikel – Arbetsfel är främsta orsaken till elolyckor 

En självklarhet med elsäkerhet

Wattityd är Energiföretagen Sveriges nya initiativ för att hantera säkerhetsrelaterad verksamhet. Wattityd kvalitetssäkrar kompetensen och omsätter den i praktiken – för att minska olyckor och skador på arbetsplatser. Namnet indikerar att det handlar om energi och att ha rätt inställning. Rätt inställning är en grundpelare gällande säkerhetsfrågor, i kombination med just rätt kompetens så kommer energibranschen med tiden att öka säkerheten. 

Kvalitetssäkrad kompetens minskar olyckor och skador i branschen.

Energiföretagen ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningsmaterialet, de utbildar lärare med stor vikt på pedagogik och elsäkerhet samt ordna avtal med utbildningsanordnare för att säkerställa utbildningarnas kvalitet och innehåll. Energiföretagen antar och utbildar lärare för elsäkerhetsutbildningarna inom EBR och EBR-ESA som har rätt arbetslivserfarenhet, relevant utbildning och rätt inställning. Undervisning på ett pedagogiskt sätt och utfärdar därefter ett godkänt lärarcertifikat.

Ingen ska dö eller komma till skada på arbetsplatsen. Det är målet för energibranschen och också visionen för Wattityd. Den som arbetar med högspänning behöver både rätt kompetens och rätt attityd för att arbeta med säkerheten i fokus hela tiden. Att ha tillgång till information och inneha kompetens  om hur arbetet ska utföras står då i direkt proportion till möjligheten att genomföra uppgiften på ett säkert och riktigt sätt. 

Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra det som behövs för att se till att personal inte utsätts för sjukdom eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder ska vidtas mot skada genom elektrisk ström. Genom att följa EBR Elsäkerhetsanvisningar, EBR-ESA, uppfyller arbetsgivaren dessa krav. ESA tar hänsyn till europeiska och svenska lagar, förordningar, föreskrifter och standarder*. På så vis kan du läsa om hur branschen arbetar säkert på ett enda ställe. Anvisningarna är dessutom skrivna så att alla ska kunna tillgodogöra sig informationen på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

*Exempelvis Arbetsmiljölagen (AML), Elsäkerhetslagen (SFS 2016:732) och standarder (SS-EN 50110-1).

Medarbetarens ansvar

Alla på arbetsplatsen har också ett personligt ansvar att följa företagets rutiner och förhållningssätt för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Brister är viktigt att upplysa och åtgärda, var inte rädd för att fråga eller säga ifrån, det är för din säkerhet. Du har lagar, föreskrifter och branschstandarder på din sida. Har du gått en säkerhetsutbildning tidigare inom EBR eller ESA behöver du gå den ingen inom en viss tidsperiod. 

Beställer du utbildning?

Kompetensutveckling och utbildning av medarbetare och arbetsledare är en viktig grund för att arbeta effektivt och säkert, det handlar om långsiktiga investeringar. Välj en utbildningsleverantör som är ansluten till Wattityd, välj en utbildning med fokus på kompetens och elsäkerhet.

Läs mer om Wattityd här

Här hittar du Wattityds godkända utbildningsanordnare

Kompetensbanken