Meny Stäng

Egenkontrollprogrammet – vad innebär det?

Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet innefattar de rutiner som behöver tas fram för att elinstallationsarbete ska utföras av medarbetare med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i rätt omfattning. Det övergripande kravet på egenkontrollprogram framgår av 24 § Elsäkerhetslagen.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll innebär att det är verksamhetsutövaren själv, alltså elinstallationsföretaget, som ska ta fram rutiner och åtgärder för att vara säker på att verksamheten följer gällande regler.
Egenkontroll kräver att företag har:

 • Koll på vilka elinstallationsarbeten som utförs i företaget.
 • Koll på vilka regler som gäller (lagar, förordningar och föreskrifter) och vad dessa innebär.
 • Utformat rutiner och åtgärder som krävs för att säkerställa att de följs.

Vilka ska ha egenkontrollprogram?

Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram. Ni ansvarar själv för att kontrollera att ni bedriver verksamheten enligt de krav som finns. Hur omfattande och detaljerat egenkontrollprogrammet ska vara beror på hur stort företaget är samt vilken typ av arbete som utförs. Företag inom ett stort antal branscher klassas därför som elinstallationsföretag och ska uppfylla kravet gällande egenkontrollprogram.

Några exempel är:

 • Elinstallationsföretag
 • Industri och verkstäder
 • Järnvägsentreprenörer
 • Byggfirmor
 • Fastighetsskötare
 • Hissinstallatörer
 • Kyl-, värme- och ventilationsföretag
 • Elnätsbolag
 • Myndigheter, kommuner och landsting

Lagar och regler att känna till

Att arbeta med el innebär risk för skador på person och egendom till följd av bristfällig eller felaktiga installationer. Hur och av vem som utför elinstallationsarbete är reglerat och alla företag ska känna till vilka regler som gäller och ansvara att de följs. Företaget ska också regelbundet kontrollera om reglerna ändras och i så fall anpassa sig efter det.

Elinstallationsföretag omfattas av följande lagar och regler:

Elsäkerhetslagen 2016:732

Elsäkerhetsförordningen 2017:218

ELSÄK-FS 2017:2

ELSÄK_FS 2017:3

 

 

Kompetensbanken