Meny Stäng

Skog

Ett hållbart skogsbruk ställer krav på rätt kompetens

 

 

En skogscertifiering värnar skogens naturvärden samtidigt som den kan ge dig som skogsföretagare och entreprenör ökad konkurrenskraft. Med rätt kompetens inom skogsbruket blir arbetet säkert, hållbart och effektivt.

Skogen är en basnäring och en av våra viktigaste naturtillgångar som just nu är högaktuell i samhällsutvecklingen. Den växande skogen binder koldioxid och förser oss med den förnybara och återvinningsbara råvara vi behöver inför framtiden. Därför ställer skogsvårdslagen höga krav på  miljöhänsyn, hänsyn till kulturmiljöer och sociala värden inom skogsbruket. Det ställer också krav på kompetens, särskilt de företag som väljer att certifiera sina skogsprodukter.

SE SKOGSUTBILDNINGAR

Ökad efterfrågan på certifierade skogsprodukter

Certifierade skogsprodukter visar konsumenterna att produkterna kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Efterfrågan på certifierade produkter från skogen ökar och en skogscertifiering stärker möjligheterna för en lönsam avsättning av virket.

Skogscertifiering betyder att skogsbruket anpassas efter särskilda regler som garanterar ett hållbart skogsbruk.  I Sverige är drygt 60 procent av den produktiva skogsmarken certifierad. Omkring 10 procent av världens skogsmark certifierad idag. PEFC och FSC är två certifieringar som syftar till att skapa en skogsproduktion som ger ekonomisk avkastning, biologisk mångfald och samtidigt värnar om kulturmiljön. 

För att bli PEFC eller FSC-certifierad måste du som är företagare i skogsbranschen uppfylla vissa kompetenskrav. Hos Vericate hittar du flera av dessa utbildningar, utformade i enlighet med krav och riktlinjer från standardägare, Skogsbrukets Yrkesnämnd – SYN och branschen. Läs mer om PEFC här nedan.

PEFC-certifiering

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering betyder att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Grundutbildningarna som ger dig den rätta kompetensen hittar du här. Läs mer om PEFC här och här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

Här nedan ser du grundutbildningarna du behöver. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket.

Natur och kulturhänsyn

Farligt gods ADR 1.3

Första hjälpen L-ABC/HLR

Heta arbeten ESA 15 Röj

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Skyddsåtgärder ska  vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

Skogscertifiering för ett hållbart skogsbruk

Kompetens för PEFC

En framgångsfaktor för att lyckas med PEFC är rätt kompetens. En stor del av avvikelser vid revisioner beror på kompetensbrist.

Läs mer om PEFC

Skogsutbildningar

Utbildningar som ingår i PEFC

Transport av farligt gods

Som skogsmaskinförare så fraktar man vanligtvis diesel till och från arbetsplatserna. Beroende på mängd så krävs det olika utbildningar av ADR.

Vanligtvis brukar det räcka med ADR 1.3, då man får frakta farligt gods för upp till 1000 riskpoäng. Om du fraktar större mängd krävs då en ADR grundutbildning.

ADR 1.3 har vi som en webbaserad utbildning som du kan göra var och när du vill. Du får kompetensbevis direkt efter godkänt slutprov.

ADR Grundutbildning är en 3 dagar lärarledd utbildning. Där du sedan skriver provet på ett förarkontor. Du får då efter godkänt prov ett intyg som utfärdats av MSB.

ADR-utbildning

Vad är ADR-utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods.
Läs mer på MSB hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kompetens om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning

  • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
  • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
  • Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR klass 1
  • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
  • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen –  ADR 1.3 webb
  • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.

Hur får jag ett ADR-intyg?

När du genomfört grundutbildningen och genomfört ett prov på Trafikverket med godkänt resultat utfärdar MSB ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionskurs (ADR Repetition) med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.

Vad betyder ADR 1.3?

ADR-utbildning 1.3 vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis från oss som visar att du har genomfört utbildningen och klarat provet som ingår i utbildningen. Arbetsmiljöverket anger att kompetensen behöver repeteras efter 2 år.
Till utbildningen ADR 1.3 webb

Finns ADR som online utbildning?

Ja, och den går att köpa i vår ADR 1.3 webb Köp den och gör kursen var du vill, när du vill. Det enda du behöver är en E-post-adress. Skriv sedan själv ut ditt kompetensbevis när du genomgått hela kursen och klarat det prov som ingår.

Vad kostar en ADR-utbildning?

Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. Ordinarie pris för ADR Grund är 5700 kr (3 dagar) och ADR 1.3 Webb 2100 kr (3 timmar som du gör själv på webben, när du vill inom 30 dagar från att du accepterat inbjudningsmejlet).

Om du undrar över priser på de andra utbildningarna, kontakta oss.

Farligt gods – utbildningar

Validering av kompetens skogsmaskinförare

Svensk Skogsvalidering mäter kompetensen

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinförare egentligen? Projektet Svensk Skogsvalidering mäter blivande och aktiva maskinförares samlade kompetens. Vericate leder projektet.

Läs hela artikeln

Hitta er kompetenslösning

Kompetensbanken