Meny Stäng

Skogscertifiering

Kompetens för att anpassa verksamheten till ett hållbart skogsbruk

Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande som skogsägare och skogsentreprenörer kan välja att ta för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk.

Skogscertifiering innebär att skogsägaren åtar sig att anpassa skogsbruket efter särskilda regler om hur ett hållbart skogsbruk ska bedrivas. Alla skogsägare och skogsentreprenörer som ställer upp på certifieringskraven kan bli certifierade.  

Två certifieringsstandarder 

Vid en certifiering tecknar du ett avtal där dina åtaganden för den certifieringsstandard du valt framgår. I Sverige finns två system: 

  • FSC-standard 

  • PEFC-standard 

Båda certifieringssystemen har likartade krav när det gäller skogsbruksstandard, miljöstandard och den sociala standarden. Det finns vissa skillnader mellan systemen. Kraven har tagits fram av respektive certifieringsorganisation. Många skogsägare är i dag dubbelcertifierade. 

Kompetenskrav

För att bli PEFC eller FSC-certifierad måste du som är företagare i skogsbranschen uppfylla vissa kompetenskrav. Hos Vericate hittar du flera av dessa utbildningar som krävs vid PEFC, utformade i enlighet med riktlinjerna från myndigheter, Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN, och branschen.

För PEFC-certifiering ska entreprenören:

  • Följa PEFCs Entreprenörsstandard

  • Uppfylla EUs krav gällande utsläpp från skogsmaskiner

  • Använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor

  • Lämna avfall till godkänd miljöstation

  • Se till att eventuella underentreprenörer också uppfyller PEFCs krav

En stor del, cirka 40 procent, av avvikelserna vid PEFC-revisioner sker till följd av brist på kompetens. Många av företagen anger att en låg tillgänglighet på utbildningstillfällen är anledningen. En god utbildningsplanering är därför en nödvändig pusselbit för att få allt att falla på plats. 

PEFC-certifiering

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering betyder att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Läs mer om PEFC här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

För att vara PEFC-certifierad måste de som utför arbetet uppfylla vissa kompetenskrav. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket.

Natur och kulturhänsyn

Farligt gods ADR 1.3

Första hjälpen L-ABC/HLR

Heta arbeten

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Skyddsåtgärder ska  vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

Skogsutbildningar

Utbildningar som ingår i PEFC

Vilka är vinsterna med att vara PEFC-certifierad? (integrera i FAQ?)

Efterfrågan på certifierade skogsprodukter ökar. Genom att certifiera din verksamhet kan du visa att du ställer upp på de krav som ställs om en god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. Det ger en garanti och trovärdighet för dig som skogsentreprenör och det gynnar skogsägaren och skogsbruket. 

Bli PEFC-certifierad (integrera i FAQ)

PEFC entreprenörscertifiering utförs antingen som direktcertifiering av större skogsentreprenörer eller som gruppcertifiering av mindre entreprenörer genom en paraplyorganisation. Gruppcertifiering är det vanligaste. Läs mer om hur det går till på PEFC:s hemsida: https://pefc.se/bli-certifierad/ 

Hitta er kompetenslösning