BAS-P/U, Byggarbetsmiljösamordnare

4 500 kr ex. moms

Så att projektet planeras och utförs enligt gällande arbetsmiljökrav.

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 9462 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

FAQ BAS-P/U

I alla typer av byggprojekt krävs det att det finns en utsedd lämplig arbetsmiljösamordnare. Personen ansvarar för att projektet planeras och utförs enligt gällande arbetsmiljökrav. Denna utbildning lägger grunden för den kompetens och förståelse som krävs för att uppfylla kraven om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

BAS-P innefattar planeringsfasen och BAS-U utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt.

Under utbildningen kommer du att lära dig mera om:

  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
  • Arbetsmiljö- och straffansvar
  • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar
  • Byggherre- och projekteringsansvar
  • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan

Vad innebär BAS-P?

BAS står för byggarbetsmiljösamordnare.

P står för projektering och planering.

I uppstarten för byggnationen upprätta en arbetsmiljöplan för hela byggprojektet. Dessutom ska byggarbetsmiljösamordnaren samordna de olika projektörerna (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen) för att deras olika lösningar inte ska skapa risker för ohälsa eller olycksfall under utförandet av arbetet eller efter avslutat arbete där byggnaden eller anläggningen ska användas.

Praktiskt innebär det att BAS-P ser till att ritningar och tekniska beskrivningar från projektörerna samordnas och att planeringen och projekteringen möjliggör att arbetet kan utföras utan att olika moment skapar risker på grund av att de utförs parallellt eller samtidigt till varandra.

Det ska upprättas en arbetsmiljöplan innan bygg- eller anläggningsarbetet påbörjas, annars kan byggherren få betala en sanktionsavgift.

Vad innebär BAS-U?

BAS står för byggarbetsmiljösamordnare.

U står för utförande i det praktiska byggskedet.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska även se till så att kollegorna tar hänsyn till den gemensamma miljön, till exempel när de väljer arbetsmetoder. Basen kan begära in risk­bedömningar med åtgärds­beskrivningar som ett underlag för sin anpassning av arbetsmiljöplanen.

BAS-U ska även samordna kontrollen av andra entreprenörer och se till att de följer arbetsmiljöregler och arbetsmiljöplanen. Om någon av byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsuppgifter inte fullföljs riskerar byggherren att drabbas av sanktionsavgifter.

 

Bas-U är den som samordnar olika entreprenörers arbeten i byggskedet så den ena entreprenören inte skapar risker för den andra. Detta gör Bas-U genom att bland annat organisera skyddsarbetet.

Bas-U ska anpassa den arbetsmiljöplan som Bas-P tagit fram till det praktiska arbetet. Det kan innebära att undersöka vilka arbets­metoder eller arbets­utrustningar utförarna väljer samt att de uppfyller våra arbetsmiljöregler. Detta kan Bas-U göra genom att begära in risk­bedömningar med åtgärds­beskrivningar som ett underlag för sin anpassning av arbetsmiljöplanen. Bas-U är den som samordnar så att inte olika entreprenörers arbeten skapar risker för andra.

Bas-U är ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela tiden hålls uppdaterad med de arbeten som pågår. Den Bas-U som inte ser till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla kan få betala en sanktionsavgift.

Vem behöver utbildningen?

Denna utbildning är till för byggherrar, byggledare, platschefer, arbetschefer, projektörer, projektledare, arbetsledare, konsulter, kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljösamordnare samt personer som har direkt eller indirekt koppling till planering eller utförande av det som kan anses vara entreprenader.

Vad säger Arbetsmiljöverket?

När du arbetar på en byggarbetsplats innebär det nästan alltid att ni är flera olika företag som jobbar sida vid sida. Det betyder att man oftast behöver samordna sina arbeten så att man inte skapar risker för varandra. Det är därför det finns särskilda regler för byggarbetsplatsen där fler än bara arbetsgivaren kan ha ett visst arbetsmiljöansvar.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

I den här broschyren kan du läsa om vem och vad som behöver göras under olika skeden i byggprocessen för att få en bättre arbetsmiljö under byggskedet. En bra planering och projektering leder till en säkrare byggarbetsplats med minskad risk för ohälsa och olycksfall, effektivare produktion och en ökad lönsamhet.

Läs mer i broschyren

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

För chefer, miljö- eller arbetsmiljösamordnare vid bygg- och anläggningsprojekt

Förkunskaper

Kompetens om projekterings- bygg- installations- eller anläggningsarbete

Utbildningsform

Lärarledd - Online eller på plats

Utbildningens längd

1 dag

Rekommenderad repetition

Vart 5:e år

Dokumentation

Kompetensbevis