Natur- och miljöhänsyn – grund

Ordinarie pris 7500 kr

Längd: 3 dagar

Giltighetstid: 5 år

Målgrupp: Du som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket.

Förkunskaper: Skötselskolans webbaserade utbildning där du genomgått den teoretiska delen av kursen. Du kan köpa den av oss Här 

 Till webbutbildningen –> 

Kom ihåg att du måste förnya SYN kompetensbeviset genom att gå en Natur-och miljöhänsyn förnyelsekurs vart femte år.

Aktuellt pris kan variera beroende på exempelvis ort, förkunskaper och tillfälle..

Läs mer under fliken Beskrivning

Läs vanliga frågor och svar gällande PEFC under fliken FAQ PEFC

Rensa val

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Frågor och svar om PEFC – Certifiering inom skogsbruket samt om Motorsågskörkort

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering innebär att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Grundkurserna som ger dig den rätta kompetensen finner du här. Läs mer om PEFC här och här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

Nedan är grundkurserna du behöver. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket, se nedan.

Vad gäller för Motorsågskörkort?

Arbetsmiljöverkets kräver att arbetsgivare ansvarar för att att ”den som arbetar med en motorsåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas”.

Behöver jag gå utbildning trots att jag har använt motorsågen i 40 år?

Många anser att de är väldigt erfarna och att det därför är onödigt med utbildning. Man kan välja att endast göra provet, men det är få som klarar proven utan förberedelser. För de mest erfarna krävs dock endast en kortare utbildning eller självstudier för att avrosta sina kunskaper. De allra flesta tycker, när de väl utfört utbildningen, att de haft nytta av utbildningen.

Hur gammal måste man vara för att ta motorsågskörkort?

Om man ska arbeta ensam behöver man vara 18 år. Man kan dock vara fysiskt eller psykiskt mogen och anses tillåten redan vid 16 års ålder, men då krävs att man inte arbetar ensam.

Vad är giltighetstiden för ett motorsågskörkort?

Eftersom det inte finns krav på utbildning för att använda motorsåg från myndigheter, så finns det ingen giltighetstid. Det är dock lämpligt att förnya sina kunskaper inom en 5 års-period. Behovet av repetition ökar ju mer kvalificerade arbeten som ska utföras. I framtiden kan det komma att ställas krav på kvalitetssäkring just av det skälet.

Just nu kan vi tyvärr inte erbjuda några utbildningar inom motorsågskörkort

Vad gäller för röjsåg?

Den som arbetar med en röjsåg ska enligt Arbetsmiljöverket ha ”genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildningen ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet”.

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska enligt ellagen betryggande skyddsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

Vad kostar det?

Priset varierar en del beroende på vilka förkunskaper du har, samt på vilken ort som kursen ska hållas. Ordinarie priser hittar du om du söker efter de olika kurserna i vår webbshop. 

Beskrivning

Innehåll: Natur- och miljöhänsyn Grund, 3 dagar

Denna kurs vänder sig till: dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket.

Du behöver gå Skötselskolans webbaserade utbildning där du genomgått den teoretiska delen av utbildningen. Denna 3-dagars kurs innehåller därför endast en praktisk del med ett praktiskt prov.

Godkänt prov på både teori och praktik ger dig ett kompetensbevis från Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) och gör att du uppfyller certifieringskravet enligt PEFC.

Vart femte år måste kompetensbeviset förnyas för att certifieringen ska hålla och det gör du genom att gå kursen Natur- och miljöhänsyn, Förnyelse.

Detta kommer du att få lära dig:

 • Kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
 • Känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
 • Känna till begreppen biologiskt mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
 • Känna till hotbilden mot den biologiska mångfalden
 • Känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
 • Kunna göra en förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla denna till målklasser och traktdirektiv
 • Kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
 • Känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystemet, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
 • Känna till innehållet i EU:s vattendirektiv
 • Kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
 • Översiktligt känna till naturvård i landskapsperspektiv och dess syfte
 • Kunna vad de olika målklasserna står för i en Grön skogsbruksplan
 • Kunna tillämpbara kriterier i FSC respektive PEFC
 • Översiktligt känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar
 • Känna igen olika typer av forn- och kulturminnen, från olika tider, som kan förekomma i skogsmark
 • Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
 • Känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer

Mer information

Målgrupp

Den som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket.

Förkunskaper

Skötselskolan (webbaserad kurs med teoretiska delen). Läs mer om Skötselskolan här: http://www.skotselskolan.se/home/

Utbildningsmetod

Lärarledd undervisning på plats.

Dokumentation

SYN kompetensbevis.

Längd

3 dagar.

Pris

I priset ingår: förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt SYN kompetensbevis.