09 Jan

Nya PEFC-standarden

Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av en opartisk organisation utöver säljare och kund

Den slutgiltiga standarden publicerades 2017-12-15

Den nya standarden är giltig från 2017-05-31

Giltig till 2022-05-31

 

Kort fakta om PEFC

 • Svenska PEFC bildades år 2000 av skogsägarföreningarna, Köpsågverken, Skogsmaskinföretagarna, åtta av Svenska kyrkans stift, Skogs- och Träfacket och Orienteringsförbundet.
 • Den första svenska PEFC-standarden godkändes av internationella PEFC Council i juli år 2000.
 • Svenska PEFC drivs som en ekonomisk förening

PEFC-certifierad areal Sverige

I Sverige finns 45 078 skogsägare som visar att de bedriver ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk med PEFC. De får hjälp av 3574 PEFC-certifierade entreprenörer att bruka totalt 11 658 111 ha PEFC-certifierad skogsmark.

Omfattning

Den svenska PEFC-standarden (TD IV) består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFCcertifiering
av skogsbruk, entreprenörer och virkesflöde i Sverige:
• Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk
• Svenska PEFC:s skogsstandard
• Svenska PEFC:s entreprenörsstandard
• Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp
• Svenska PEFC:s krav på certifieringsorganisationer
• Vägledning för notifiering av certifieringsorganisationer

Nyheter i standarden

certifieringssystem för hållbart skogsbruk

 • Översikts- och orienteringsdokument
  -regler för standardframtagande (begränsning av arbetsgruppers storlek) och tvister
 • Mer omfattande del om lagar, myndigheter och statistik
 • Undantag beslutas av PEFC:s styrelse
 • Förtydligad rennäringspolicy

Skogsstandard

 • Entreprenörer ska ha PEFC-certifiering (tagit bort 12-månadersfristen)
 • Utvecklat skogsskötselstandarden m.a.p produktion
 • Främmande trädslag begränsas bara för större markägare
 • Tagit bort standardlättnader för nedlagd jordbruksmark
 • Lagt till möjlighet att tillämpa andra skötselmetoder
 • Tagit bort specifikation av ”skyddseffekt och kostnad” vid utvärdering abekämpningsmetoder
 • Men det kan fortfarande beaktas av styrelsen som gör en årlig utvärdering

Social standard

 • Utvecklat rekreation och friluftsliv
 • Jämställdhets- och jämlikhetsparagraf införd
 • Kompetenskrav bearbetade:
  -Tillfört krav på repetition av diknings- och markberedningskompetens (måste
  tillskapas!)
  -Kompetens i indelning motsvarande högskolenivå skogsbruksplanläggare
 • Krav på grundläggande försäkringsskydd
 • Förtydligat att entreprenör har ansvar för förhållanden vid tillfälligt
  boende men behållit krav på att beställaren ska granska

Miljöstandard

 • Som grund för avsättning kan även sociala värden komma ifråga om fastigheten har lämpliga objekt för rekreation och friluftsliv samtidigt som nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden saknas (även kulturmiljöer)
 • Undantag för krav på avsättning i fjällnära skog borttaget
 • Processen för hantering av nyckelbiotoper har skrivits om och flyttats
 • Andel lövdominerad areal från 3% till 5%
 • Död ved
  -Grova löv- och talltoppar ska lämnas vid uttag av avverkningsrester
  -Krav på att lämna enstaka enheter av ädellöv i slutfasen
 • Naturvärdesträd – urkoppling för låga boniteter (alltid minst 10)
 • Krav avseende kulturmiljöerna utvecklade

Entreprenörstandard

 • Rutiner för skogsbruksplanläggning (från 001)
 • Skärpt krav på PEFC-certifiering avseende underentreprenör
 • Farligt avfall utvecklat
 • Nyanserat krav på ADR-utbildning (farligt gods)
 • Farligt gods i ventilerat utrymme
 • (Etylenglykol, etylenglykol i märkfärg,
  Eco label-krav på smörjfett, borttagande
  av entreprenörskategorier har diskuterats
  utan åtgärd)

Direktcertifiering och certifiering i grupp

 • Tillägg om anmälan av avvikelser mot PEFC-standarden (hos annan part)
 • Sammanfattning av revisionsrapport på den certifierades hemsida (specifikation)
 • Sammanfattning av intern revision ska redovisas av paraplyorganisationer (på hemsida)
 • Certifieringsanpassad skogsbruksplan inom TVÅ år (nu 5 år)
 • Samtliga fastigheter (med enhetligt ägande) utgör grund för certifieringen (tidigare ”inom paraplyorganisationens verksamhetsområde”)
 • Utvecklat hantering av avvikelser och uppsägning vid gruppcertifiering
 • Lagt till punkt om företagsledning minimikrav ledningssystem
 • Specifikation av traktdirektiv – nytt!

certifieringsorganisationer

 • Utvecklat kompetenskraven för revisorn
 • Tydliggjort att (även) paraplyorganisationens ledningssystem ska granskas (liksom gruppmedlemmarnas tillämpning av standarden)
 • Förtydligande att dokumentet kompletterar men inte ersätter de anvisningar som ges av ISO 17021 (ledningssystem) och ISO 17065 (produkt)
 • Uppdaterat referenser

Du kan läsa mer om PEFC-certifiering och den nya standarden här